Zrzohlávka rudozobá - Netta rufina - Red-crested Pochard